Αποσβέσεις

Αποσβέσεις

Μετά τη λήξη της διαχείρισης των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, οι λογιστές ασχολούνται με τις εγγραφές τέλους χρήσης για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών που πρέπει να φορολογηθούν. Στις εγγραφές τέλους χρήσης περιλαμβάνονται και δαπάνες που πρέπει να καταλογιστούν στην διαχειριστική χρήση που πέρασε και οι οποίες δεν ήταν

JoomShaper