Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ  Ο.Γ.Α. ΘΕΡΙΝΗΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013
ΑΘΗΝΑ


«ΑΘΗΝΑ»
ΔΕΡΙΓΝΥ 10
210/8237330-8238698
Τ.Κ. 10434 ΑΘΗΝΑ


«ΑΘΗΝΩΝ»
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 10 &
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
210/3312343
Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ

Εισοδηματικό κριτήριο για τα Οικογενειακά Επιδόματα

 

ΝΟΜΟΣ 4052/2012, Άρθρο 27, παρ.22 (ΦΕΚ 41 Α΄): Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ

Γενικά

Ο Ο.Γ.Α., ως εντολοδόχος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:

A. Επίδομα τρίτου παιδιού (παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3918/2011, άρθρο 39 του ν. 2459/1997).

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί.

Ποσό 177 € μηνιαίως από 2-3-2011.

Προϋποθέσεις

Πολυτεκνικά επιδόματα (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2008)

Α. Χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος σε τρίτεκνες οικογένειες.
Σας κάνουμε γνωστό, ότι με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του  Ν.3631/2008 χορηγείται από 01-01-2008 επίδομα στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί της κάτω των 23 ετών καθώς και στον πατέρα ο οποίος έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους, εφόσον όμως έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
Το ποσό του επιδόματος για κάθε παιδί, είναι ίσο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας.  Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού συντρέχουν οι προϋποθέσεις και για χορήγηση του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990, καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα από τα δύο.

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών αποδεικνύεται με την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων που καταρτίζονται και τηρούνται στον ΟΓΑ. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ αρχίζει προαιρετικά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας και λήγει στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας ή την τελευταία ημέρα του μήνα πριν από το θάνατο ή την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Σελίδα 1 από 2
JoomShaper